Attila ilhan mp3 indir. Full text of ilhan e kitap 2019-04-05

Attila ilhan mp3 indir Rating: 8,7/10 624 reviews

Full text of ilhan e kitap

attila ilhan mp3 indir

Önce bir soru: Yunan televizyonlarını izler misiniz? Çünkü saptamışlar, bi- liyorlar ki, bugün film yarın şarkı derken, ecnebi bir kültürün geleneği göreneği ulusal kültürü yozlaştırmaya başlar, yozlaşmış kültürlerin yozlaşmış insanlar ürettiğine kanıt gerekir mi? Tesettür meraklısı genç kızlar beni rahatsız etmiyor, herkesin içinden geldiği gibi giyinmesinden yanayım; ne zaman birkaçını bir arada görsem, Fransa'da iken sokaklarda sık sık rastladığım özel kılıklı rahibeleri hatırlıyorum; tarikatına göre değişen giyimleriyle hemen farkedilirlerdi; Fran- sa da laik ve demokratik bir cumhuriyet, orada rahibeler özel giysileriyle kimseyi rahatsız etmiyorlarsa, Türkiye'de niye et- sinler? Elhak öyledir, ona benzer başka şeyler de oluyor: kadın, işadamı kocasım, metresi olduğu herife öldürtüyor; dört çocuklu kadın, metresi olduğu erkek onu bırakmasın diye, ada- mı bıçaklayıp, suçu başkasına yıkıyor; hele dama ya da köprü korkuluklarına çıkıp, intihara kalkışanlann sayısı epeyce bol. Sanki 'ulusal ve kültürel mi- rası değerlendirebilmek', rasyonalist -yani laik- bir görüşle ya- pılamazmış da, bunun için İslam eğitiminin yaygınlaşması zo- runluymuş gibi' sorunu ele alıyor. Atilla İlhan Türk edebiyatının önemli isimlerindendir. Türkiye'yi, 'Truva Atı' gibi kullanmak; böylelikle, hem Türk hem Müslüman âleminde, Batı yandaşı, 'laik' ülkeler zinciri kurmak! La- usanne'da yeni Türkiye, misyoner amaçlı bu tür ecnebi okul- larının Anadolu'dan kökünü kazıyabilmek için, az mı mü- cadele etmişti? As- lında halk kutlamaya yeni yeni alışıyor, o zamana kadar yeni yılı kutlamak 'ecnebi âdeti' sayılmış: Filmlerde görmüyor muyuz, cırlak kırmızı libaslar giymiş, torba sakallı Noel Baha'lar; yaldızlı topları, pırıl pırıl kolyeleriyle Noel ağaçları, filan: Pabuçlarını ocağın önüne koyuyorsun, ertesi sabah içinde yeni yılın armağanları, ne saadet! Sorunun ikisi yanlış, birisi doğru üç cevabı var. Ülkemizde laiklik, Müdafaa-i Hukuk Doktrini doğrudan Fransız Devrimi'nden etkilendiği için, Avrupa'daki manasıyla anlaşılmak ve uygulanmak lazım gelirdi; öyle de başlamış, ilk zamanlarda aynen Fransa'daki gibi aşırı bir din aleyhtarlığı ha- 226 vasi esmiştir; zamanla işler yatışacak, gerekli hoşgörü ortamı oluşacaktı. İşe bak, yahu Haçlılar da böyle bir amaç peşinde değiller miydi? Hani eski İngiliz ve Fransız sö- mürge ordularında, yerli halktan devşirdikleri askerler vardı ya Ghurka'lar ; onlar gibi, aym asıldan ve inançtan olduğu in- sanlara karşı, 'Sistem'in çıkarlarını koruyacak! Lawrence ise, Suudiler'in dedesi Mekke Emiri Şerif Hüseyin'le, oğlu Faysal'ı ayarlıyor'; hep birden Osmanlı'yı arkasından vurup çökertiyorlar.

Next

Attila İlhan Ben Sana Mecburum PDF İndir, Ücretsiz E Kitap Oku

attila ilhan mp3 indir

Gülerim çünkü; prensip olarak Batılılar'ın hangi sorunda, kimin haklı kimin haksız olduğunu, yanlış büdiklerini varsayıyor; yok böyle bir şey, yaptıkları en bayağı anlamıyla politikadır, yoksa kimin haklı, kimin haksız olduğunu pekâlâ büirler, ama haklının haklı olması işlerine gelmez, çünkü neyin nasıl olması gerektiği konusunda, önceden verilmiş kararları, handiyse yüz- yıllardır değişmemiş önyargıları vardır. Asıl mesele budur, 'Sistem'in ve yardakçılarının aradığı, başka tür bir lider, onu da gelecek defa görüşürüz. Olaya belki şuradan da bakmalıyız: batıyordu, gizli bir sö- mürgeye benziyordu ama, Devlet-i Âliyye 1900'lerde bile bir 'dünya devletiydi. Zamanla o da gerileyecek, gezegenin üze- rinde şimdilik 'uygar sayılmayan' ülkeler, yeni uy- garlıklar geliştirecektir. Türkiye'yi ele geçirebilmek için, Türkçeyi telaffuzlarından gündelik davranışlarına kadar, her şeyleriyle ülkelerine ters düş- müş ve yabancılaşmış birtakım neo-Tanzimat 'monşer'leri ile; 179 Derviş Vahdeti'ye ve hempalarına rahmet okutan, mütecaviz ve küstah şeriatçı takımı mücadele ediyorlar.

Next

Bıçağın Ucu

attila ilhan mp3 indir

Mağ- lubiyetten sonra bile, Enver Paşa, Halife'nin damadı sıfatıyla bir İslam İhtilaline soyunmuştu, adı Cihan İslam İhtilali idi. Bu o ka- dar böyleydi ki, Piaf in ünlü şarkısı Jezabel'in aslında bir Ame- rikan şarkısı olduğunu ancak Türkiye'ye döndükten sonra an- layabilmiştim; Türkiye'de herkes şarkıyı, İngilizce söylüyordu çünkü! Olduğu bir gerçek, eski Doğu Bloku ülkelerinin üniformaları, garip bir şekilde, Rus üni- formalarına benzer; ufak tefek değişikliklerle, hatta aynıdır; Gü- ney Kore'nin üniformaları, şaşmaz bir şekilde, Birleşik Ame- rika üniformalarının kopyasıdır; dahası eski İngiliz ve Fransız imparatorluklarının sömürgeleri olup da, sonradan bağımsızlığa kavuşmuş, Asya ya da Afrika ülkelerinde, yalnız üniformalar değil, tören yürüyüşünden, komuta tarzına kadar her şey, İn- giliz ya da Fransızların kopyası olarak uygulanır. O zaman ne oluyor, gerçekten zincirin topunu kaçırmış görünen metropol cinselliğinin taşraya yansıması, her iki kesimin şiddetli tepkisine mâruz kalıyor: sen İstanbul'da ka- dınlı erkekli açıkoturumlarda lezbiyenliği savunuyor; ya da kadın dergilerinde, kızlann da elbette erkekleri 'tavlaması' gerektiğini mi söylüyorsun; üstelik kadın ya da erkek travestiler, her boy- dan transseksüeller ortalıkta kol mu geziyor; Konya'da bir pun- duna getirip genelevler kapatılmış, bu yüzden de fuhuşun her çeşidi minibüslere intikal etmiş; bunu bizzat Valinin ağzından işitiyorsunuz; ya da Kütahya'da masum -masum olmasa da başkasını kesinlikle ilgilendirmeyecek- kır gezmeleri, akıl almaz 80 bekâret kontrollarına yol açıyor; daha da kötüsü, iş intiharlarla bitiyor. The poem, Cebbaroğlu Mehemmed won the second prize among many poems written by famous poets. Following a favourable court decision in 1941, he received permission to continue his education again and enrolled in Istanbul Işık High School. Sanat der- gileri, sanki birer mobilya, o derece cilâlı, o derece pahalı, o derece standart! Rapor, bu ince fakat önemli noktayı atlamış!.

Next

Attila İlhan Ben Sana Mecburum MP3 indir müzik yükle Ben Sana Mecburum dinle

attila ilhan mp3 indir

Öyle bir mertebeye varıyor ki bu, Batı'nın 'denetlediği' Müslüman Araplar da; Rusya' mn 'denetlediği' Müslüman Türk- ler de, tınmıyorlar. Roman kahramanı Halim'in dediği gibi: Gerilime alıştık bir tanem, yıllardır bıçağın ucunu kalbimizin üstünde duyarak yaşıyoruz, koymuyor. Batı'ya doğru bakmak, diyalektik bakmaktır. Halep'teki Müslüman çoğunluk ve Şam vi- layetindeki çok sayıdaki Müslüman Arap, Türk emel- lerine yakınlık duymaktadır ve sevilmeyen, istenmeyen bir Avrupa mandat'sı altında kalmaktansa, Türkiye ile birleşmeyi tercih etmektedir. Üçüncü Dünya'nın ve liderlerinin, I. Milliyetçiliğin ve millet burjuva devletinin hemen ardından ırkçılık ortaya çıkıyor.

Next

Attila İlhan Kimi Sevsem Sensin PDF İndir, Ücretsiz E Kitap Oku

attila ilhan mp3 indir

Eğer laik bir devlet yıkılarak, yerine İran türü bir rejim ku- rulmak isteniyorsa, bu demokratik yapıya düşman bir tutum; ama insanlar, İslam din ve kültürünün daha çok gözetilmesini, İslam eğitiminin yaygınlaşmasını is- tiyorlarsa, bu otomatik bir tehdit olarak kabul edil- memeli; zira istenilen, Türkiye'nin ulusal ve kültürel mi- rasının parçasıdır. O Türk kendi ülkesine söverse! Zamanın Batı'lı ülkeleri İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, İtalya bu 'milliyetçi' ülkelerden ve liderlerinden, epeyce çekmişlerdir; ekonomik ege- menliklerini, siyasi düzeyde de sömürgecilik olarak sürdürmek istiyor; fakat Anadolu'da, Hindistan'da, Çin'de ve Tür- kistan'da çetin silahlı direnişle karşılaşıyorlardı. Büyük şehirlerin debdebeli apartman- larından, gizli bir büyü halinde televizyon; taşra kasabalarının, o demli çay, yanmış şeker ve tömbeki kokulu çarşı kahvelerine yayılmaktadır. İlk aşama, belki de Doğu Bloku'nun yıkılmasıyla sona erdi. Son yarım yüzyılın siyasi darbeler tarihi, Latin Amerika'da, Güneydoğu Asya'da ve Ortadoğu'da, benzer olaylarla doludur.

Next

Attila İlhan Sisler Bulvarı Pdf Kitap İndir

attila ilhan mp3 indir

Türkiye'nin Azerbaycan'a müdahalesi, Batı'lı ülkelerin tepkisini do- ğurur. Bu sözler yeryüzünün Mısır, Çin, Roma medeniyetlerinin yaşadığı devirlerde söy- leniyor. Sen Benim Hiç Bir Şeyimsin 04. Kıssadan hisse: acele, laik ve demokratik, fakat 'Sis- tem'e karşı çıkabilen, liderler ve partiler aranmaktadır. In his second year at Istanbul University, he went to Paris in order to take part in supporting Nazım Hikmet.

Next

Full text of ilhan e kitap

attila ilhan mp3 indir

Gidip de ne görsem beğenirsiniz: Fransızların radyolan da, televizyonları da, No- el'de, Paskalya'da, bütün ayinleri 'canlı' olarak, en büyük ka- tedrallerden 'naklen' vermektedir. Onlar 'uygar', dünyanın geri kalanı, 'uygar değil'! Sultan Vahdettin kendine göre Devlet-i Âliyye'yi kur- tarmaya' uğraşmıştı; gel gör ki onu 'kurtarmaktan' anladığı, ül- 118 keyi İngiltere 'devlet-i fehimesinin' mandasına vermekti; ufku dar, halkına inanmıyor, üstelik ülkenin istiklâlini değil, kendi tahtını garantiye almak istiyor. Türkiye'nin, Türkiye olarak var olma hakkının; Türkiye'nin 'tam bağımsızlığının', toprak bütünlüğünün, tabii kaynaklarının, vb. Ayrıca sitemizde sadece linkler barındırılmaktadır, dosyalar sitemizde bulunmamaktadır bu yüzden sorumluluk kabul edilmez. Ruslar'ın askeri tepki ihtimali zayıftır, Tür- kiye'nin asıl Batı'nın tepkisinden kaygı duyması ge- rekmektedir; Türkiye'nin tek taraflı müdahale kararı al- ması, Batı'yı kızdıracaktır. Aynı şey kültür merkezi, spor salonu ya da sokak isimleri için de geçerli: yönetime gelir gelmez, idarenin devamlılığı il- kesine göre, beldenin kurumlarını sürdürüp geliştirecek, ye- nilerini yapacak yerde; isimlerini değiştirmeye kalkışmak, ya da değiştirilmesini önleme mücadelesini vermek, belde yönetimi ve prensipleri konusunda, iki tarafın da ne kadar yanlış yerde ol- duklarını, olaya ne kadar yanlış baktıklarını göstermez mi? Yeni ırkçılık ha- reketinin asıl itici gücü bu! Amerikalılar ve İngilizler, 40 yıldır Ortadoğu'da petrol yataklarını kontrol altında tutacak ve istikrarı koruyacak bir savunma ittifakı oluş- turulması fikrini canlı tutuyorlar. Ben, nedendir bilinmez, Siyah Afrika filmlerini yeğ- lerdim, bir de yelkenli gemilerin kol gezdiği, eski denizcilik film- lerini! Garip bir saat rakkası gibi, Buğday Sokağı'ndan Tunalı- hilmi Caddesi'ne gidip geliyor; Demokrat İzmir'de başladı- ğım söyleşileri, önce Yeni Ortam'da, sonra Dünya'da sürdü- rüyorum.

Next

Attila İlhan Gazi Paşa Pdf E

attila ilhan mp3 indir

Daha önce komünizme karşı oynanan oyunun da bir parçasıydı. Sovyetler'in dağılması, komünizm ipoteğinin kalkması; gerçek yüzlerini, büsbütün meydana çıkarıyor: Yarın Türkleri, Batı uygarlığının baş düşmanı ilan ederlerse, hiç şaşmayalım! Olay, uyanık bir gazeteci tarafından, meydana çıkarılıyor; çekin tarihi de belli, numarası da, hangi adrese gönderildiği de; ayrıca açıklama hanesinde, 'Türkiye Emekçi Partisi'ne ko- münizmi yayma çalışmalarını destekleme amacıyla ve- rildi' kaydı düşülmüş! Türkiye'yi laik olduğu için destekliyor ama, ancak öteki ülkeleri de, kendi denetimi al- tına almakta, yardımcı olması şartıyla! Hani çok bilmiş, çok yaşamış halleriyle, yok sakallarını ok- şayarak; hem 'serbest teşebbüs'ten, 'açık toplum'dan yana ol- duklarım söyleyip, hem de 'sıkı' bir ahlâk anlayışım savunurlar; 'muhafazakârlığı', temel hayat felsefesi olarak benimserler! Türkiye, Avrupa he- vesinden vazgeçmelidir; çünkü onun istikbali, Ortadoğu ve Ortaasya'da görünüyor; tabii başına buyruk, ulusal çıkarlarına titizlikle sahip çıkarak, değil; Batı'nın, nüfuz ve istismar 'köp- rüsü' Onlar 'medeniyet' diyor ; Türk ve İslam dünyasında, 'Sis- tem'in, yeni türden bir 'Truva Atı' olarak! Bunda bir garabet var mı? Click this bar to view the full image. Ancak ne zaman bir Türke hak 27 verir, ondan yana çıkarlar bilir misiniz? Türk uçakları bilinen müdahalesini yapmak zorunda kalınca, en 'samimi' Fransız dostlarım bile, bana, Ankara'nın böyle bir zulmü yapmaya, kendinde nasıl hak gördüğünü sor- muşlardır; yani, 'haksızlığımıza', daha olayı duydukları an karar vermişlerdi, bundan emindiler! Fran- sa laiktir, demokrasi olduğu için de orada laikliğin demokrat anlayışı geçerlidir: din devlet yönetimine müdahale edemez, onun dışında ve yasalar çerçevesinde hürdür. Bu iki insan, hapsedilmiş bir ozanın kurtarılması için düzenlenen bir toplantının, kışkırtılmış halk kalabalıklarınca basılıp, polisçe dağıtıldığı kargaşanın içinde birbirlerine itilirler. Doğu Bloku'nun tasfiyesinden sonra, elde kala kala, 'dev- let kapitalizminin' bu son 'mukavemet yuvaları' kalmıştı da! Türkiye gibi, 'sahib-i medeniyet' toplumlar, Batı'ya nasıl bakmalı? Avrupa bay- rağının öteki 12 yıldızı arasında, sadece bir yıldız ol- makla yetinebilir mi? Cumhuriyet'in 'öğretimde birlik' ilkesi, 50'li yıllardan sonra, iki yeni teşebbüsle delinmiştir: biri İmam ve Hatip okul- 178 lan teşebbüsü, öteki yabancı dille öğretim yapan devlet liseleri teşebbüsü! Aynı durumu ba- balarına benzemeye çalışan çocuklarda da görebilirsin. Gündemde, Arap Alemi: Bir yanda 'müt- tefikimiz' Batılılar; bir yanda 'din kardeşimiz Araplar'; bıyıkla sa- kal arasında kaldık.

Next

Attila İlhan free mp3 music for listen or download online

attila ilhan mp3 indir

In this period he learned to speak French and studied Marxist philosophy. Çoğumuz İran kökenli köktendinciliğin gittikçe yaygınlaşmasına, yandaş bulmasına bağlıyor; bu tesbitte doğ- ruluk payı küçümsenemez olsa da, asıl cevabı bulunması ge- reken soru başka: köktendincilik, eskiden bulamıyordu da, 158 şimdi neden daha elverişli bir gelişme ve yayılma zemini bu- labiliyor? Ne yazık ki Tanzimat'tan bu tarafa -isteyerek is- temeyerek- yapageldiğimiz budur: kültür emperyalizmleri ile öz- deşleşmeyi -ki aslında bu bir yabancılaşmadır- 'çağdaşlaşma' sa- nıp, 'eskileri' küçümseyip yok saymak! Çünkü onlar, Rüşdiye ve İda- diler'den yetişmiş kadrolarla, Anadolu İhtilali'ni örgütlerken, o 'ruhban'- okullarından, o Amerikan kolejlerinden yetişmiş İs- tanbul aydınları, alenen ve resmen, 'Amerikan mandası' ta- lep ediyorlardı. Günümüzdeki ırkçılığın tarihi tabanı budur. Metin Münir'in An- 32 talya'dan şu yazdıkları mı: 'Özal, yeni güvenlik paktı konusuna, olumlu bakryor'muş; '24 Eylül'de, Was- hington'da Başkan Bush'la yapacağı konuşmada, ku- rulacak paktın sadece askeri değil, ekonomik bir bo- yutunun da olması gerektiğini söyleyecek'miş! Hele şu önümdekini okuyayım, nasıl olsa hatırlarım. Milli mücadeleyi yapan, doğrudan doğruya mil- letin kendisidir; milli mücadelede şahsi hırs değil milli izzetinefis gerçek itici güç olmuştur. İsterseniz, bir kere daha okuyun! Ankara da, Tahran da, adamakıllı uyanık olmak zo. Büyük bir devalüasyon yapınız, ağır sanayi yatırımlarından vazgeçiniz, ya- bancı sermayeye öncelik tanıyınız, taban fiyatlan uygulamasını kaldırınız, işçi ücretlerini düşürünüz, KİT'leri özelleştiriniz, tu- rizm, gıda ve tekstil sanayileri neyinize yetmez, vs.

Next